Geest en geweld

Ondanks haar materialisme staat de mensheid in onze tijd dichter bij de geest dan we denken.
In ons werken inspiraties en imaginaties, maar door ons gebrek aan productieve verbeeldingskracht veranderen wij die imaginaties in allerlei spookbeelden waarmee we de werkelijke verhoudingen in de wereld misvormen.
Ook de inspiraties worden omgevormd en wel tot wilde dierlijke emoties die het bloed doen koken. Kijken we maar naar het bloed dat vandaag vloeit, naar de mensen die tegen de muur gezet worden en neergeschoten: dat zijn inspiraties uit de geestelijke wereld die we echter haten en die daardoor omgezet worden in wilde dierlijke driften.
Want dat is wat er gebeurt als de inspiraties van de geestelijke wereld niet in ons tot wasdom kunnen komen: ze veranderen in wilde emoties, in dierlijke driften.
Daar moet u aan denken als u met antroposofie bezig bent.
De geesteswetenschap is er niet om kennis te verzamelen. Dan kan u net zo goed een kookboek overschrijven.
De geesteswetenschap moet als kennis overgaan in de menselijke ziel, maar het mag daar geen dof mystiek gevoel worden waarin een abstracte goddelijkheid vereerd wordt.
Het religieuze gevoel moet juist verhelderd worden door de geesteswetenschap en vooral moet de kunst de verpleegster worden van de geestelijke schoonheid van de materie.

(Rudolf Steiner)

GA 192 – Stuttgart, 22 Juni 1919

Er bestaat een geheimzinnige samenhang tussen het menselijk bewustzijn en de vernietigingskrachten: het ene treedt in de plaats van het andere.
Als het menselijke bewustzijn sterker was geweest, als het zich had opgewerkt tot een spiritueel bewustzijn, dan hadden de krachten der vernietiging niet hoeven in te grijpen in de eerste jaren van de 20ste eeuw.
Vele zielen die op het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw door de poort van de dood gingen, hadden op aarde niet de mogelijkheid gehad hun bewustzijn op te wekken met spirituele impulsen.
Ze hadden de geest hier niet leren kennen en dat had tot gevolg dat ze in de geestelijke wereld smachtten naar vernietigingskrachten hier beneden.
Er zal dan ook geen orde voortkomen uit de huidige chaos zolang de mens de geest niet leert kennen, want de geest laat zich niet ongestraft negeren.
Ofwel wordt de geest begrepen, ofwel blijft de chaos.
Dat is de tweesprong waarvoor de mens staat.

(Rudolf Steiner)

GA 177 – Dornach, 29 september 1917