Vijgen na Pasen

De wereld als een kunstwerk zien

Tag: Zwarte Piet

Als een zwaard uit de schede

  

Op De grote Rudolf Steiner Citatensite van Ridzerd van Dijk trof ik onderstaand citaat aan. Zoals gewoonlijk maak ik er een vrije hertaling van om het allemaal wat eenvoudiger en begrijpelijker te maken. Wie dat niet vertrouwt kan altijd de oorspronkelijke tekst opzoeken. Als ik wist hoe het moet, zou ik een directe link plaatsen, maar ik weet het niet en bereidwillige mensen slagen er ook niet in het mij uit te leggen. 

‘Onze lagere natuur wordt in toom gehouden door onze hogere natuur. Beide zijn met elkaar vermengd en niet meer van elkaar te onderscheiden zoals in een groene vloeistof het samenstellende geel en blauw ook niet meer te onderscheiden zijn. De vloeistof kan echter op chemische wijze weer ontbonden worden tot een gele en een blauwe vloeistof, en zo ook worden door een occulte ontwikkeling de hogere en de lagere natuur van de mens weer van elkaar gescheiden. De lagere natuur wordt uit het lichaam getrokken als een zwaard uit de schede, en alle kwaadaardige eigenschappen, waar voordien niets van te merken was, treden nu aan het licht op een bijna griezelige manier. Mensen die we als welwillend kenden, worden nu jaloers en querulant. Die kwalijke eigenschappen zaten vroeger ook al in hen, maar ze werden beheerst door hun hogere natuur. Mensen die de bovenzintuiglijke wereld betreden, worden heel gemakkelijk leugenaars, ze verliezen het vermogen om het ware van het valse te onderscheiden. Daarom moet een occulte scholing noodzakelijkerwijs gepaard gaan met de strengste scholing van het karakter. Wat de geschiedenis over heiligen en hun verleidingen vertelt, is geen legende maar letterlijke waarheid.’

(Rudolf Steiner)

GA 54 – Berlijn, 7 december 1905 

Is dit niet precies waar het in de hele Zwarte-Pietenkwestie om gaat? De mensheid gaat over de drempel en maakt dus onbewust een ‘occulte scholing’ of inwijding door. Haar hogere natuur wordt als een zwaard uit de schede van haar lagere natuur getrokken en deze laatste blijft onbeheerd en onbeheerst achter, met als gevolg dat allerlei kwalijke eigenschappen de vrijheid krijgen. Rudolf Steiner noemt er drie: jaloezie, ruzie zoeken en liegen. De eerste twee komen mij voor als luciferisch, de laatste als ahrimanisch. 

Sinterklaas en Zwarte Piet zijn een kinderlijk beeld van de hogere en de lagere natuur van de mens. Zij werkten tot voor kort eendrachtig samen, maar in onze (drempeloverschrijdings)tijd gaan ze uit elkaar. Sinterklaas verdwijnt bij wijze van spreken in de wolken: hij vervluchtigt tot een hersenschim, want we geloven niet meer in de hogere natuur van de mens. Zwarte Piet blijft alleen achter en wordt kwaadaardig. Maar zijn kwaadaardigheid is niet enkelvoudig: we herkennen er de schijnheilige Lucifer en de agressieve Ahriman in. 

Anders gezegd, Zwarte Piet verandert in een schijnheilige pseudo-Sint en een onderwereld-Piet. We herkennen daar de politiek correcte mens in, met zijn onschuldige schapengezicht (ik ben een goed mens, ik ben vol liefde en verdraagzaamheid, ik wil de wereld beter maken) waarachter een grimmige wolventronie schuilgaat (u bent een racist, u bent een slecht mens, u moet met alle mogelijke middelen worden bestreden). Nog anders gezegd, het uit elkaar gaan van de echte Sinterklaas en Zwarte Piet leidt tot een versmelting van de valse Sinterklaas en Zwarte Piet. Heel verwarrend allemaal. 
 

Het Pietenpact

  

‘Het Pietenpact is een intentieverklaring die mikt op een viering voor iedereen, met een paar duidelijke afspraken én voldoende vrijheid om zelf vorm te geven aan dit oude, gekoesterde feest. Sinterklaas is door de eeuwen steeds geëvolueerd en aangepast, een reden te meer om het debat nooit voor voltooid te verklaren, noch om verfijningen halsstarrig te bestrijden. Het uitgangspunt is dat we Sinterklaas vieren zonder raciale stereotyperingen. Voor de rest is de invulling van het feest vrij: de Sint kiest lekker zelf of hij zonder of met pieten – roetveegpieten, regenboogpieten, ongeschminkte pieten – jong en oud komt verblijden. Vanuit dit pact willen we de komende maanden bouwen aan een platform – online en live – voor de uitwisseling van inspirerende voorbeelden van creatieve, inclusieve én praktisch werkbare invullingen van het Sinterklaasfeest. Op deze manier willen we de vele mensen die al werken aan oplossingen met elkaar verbinden en een breder gedragen Vlaams-Nederlandse beweging creëren die een warme en eigentijdse Sinterklaasviering voor ogen heeft.’

Zo staat het te lezen op de webpagina van cultuurhuis deBuren, initiatiefnemer van het Pietenpact. Over die tekst is nagedacht, want deBuren is een Vlaams-Nederlandse vzw en in Nederland weten ze hoe gevoelig die hele Pietenkwestie ligt. Dus wil ik ook eens nadenken over die tekst en proberen me een beeld te vormen van de geest waarin hij geschreven is. Het meest veelzeggende zinnetje in dat verband is: de Sint kiest lekker zelf. Lekker: zo spreek je tegen kinderen, zo spreek je als je … voor Sint speelt. De hele tekst is inderdaad in een zalvende, prekerige stijl geschreven, net als het vervolg erop, waarin stap voor stap wordt uitgelegd wat het Pietenpact precies inhoudt, want ‘men heeft het niet goed begrepen’. Hier is dus zeker niet iemand aan het woord die in dialoog wil gaan met gelijken, maar een God-de-Vaderfiguur die zich vooroverbuigt naar de kleintjes en hen in vriendelijke bewoordingen duidelijk maakt hoe het zit. Die vriendelijkheid heeft echter een keerzijde, want Wim Vanseveren, directeur van deBuren, verklaarde in de krant dat hij er niet over denkt het Pietenpact af te schaffen. 

Kinderen moeten luisteren, zo simpel is dat. Vanseveren is weliswaar bereid te wachten tot ze uitgehuild zijn en daarna zal hij het nog eens uitleggen – want zo is de Sint: rustig, begrijpend en vol geduld – maar als de kinderen dan nog altijd hun eigen willetje willen doordrijven, zal hij geen andere keuze hebben dan Zwarte Piet erbij te halen. Die zal de stoute kinderen ongenadig van de roe geven en ze vervolgens in zijn zak steken. Want zo gaat dat in de linkse, multiculturele, politiek correcte wereld: wie niet horen wil, moet voelen! Wie dus denkt dat het Pietenpact zal opgeborgen worden omdat er gehuild, gejengeld en geprotesteerd wordt, vergist zich deerlijk. De Sinterklazen dezer wereld spreken in naam van het Hogere, zij kunnen en zullen niet dulden dat het kleine grut zijn eigen zin doet. Kinderen de baas? Iedere ouder weet waar dat op uitdraait. Nee, als de jeugd – dat wil zeggen: de bevolking – niet wil luisteren dan moet ze stevig aangepakt worden. Dan moet de goede Sint veranderen in een Zwarte Piet die de stoute kinderen stevig op hun plaats zet en hen laat voelen wie de baas is. 

Ziedaar de politiek correcte mens: zalvend of dreigend al naargelang van de omstandigheden. Zijn de kinderen braaf dan is hij Sinterklaas, zijn ze stout dan wordt hij Zwarte Piet. Maar luisteren zullen ze. Zo gedraagt iedere ouder zich tegenover zijn kinderen, dat is de normaalste zaak van de wereld. Abnormaal wordt het echter wanneer hij zich ook tegenover andere ouders zo gaat gedragen. Zou Wim Vanseveren, die beweert met zijn Pietenpact in debat te willen gaan, beseffen dat hij zijn gesprekspartners toespreekt alsof het kinderen waren? Zou hij beseffen dat hij een stok achter zijn rug houdt waarmee hij die kinderen slaat wanneer ze het niet met hem eens zijn? De vraag stellen, is ze beantwoorden. Hij zou waarschijnlijk verontwaardigd zijn als men hem een schijnheilige Sinterklaas zou noemen die verandert in een grimmige Zwarte Piet als zijn mooie woorden niet het gewenste effect hebben. Deze week nog verloor een arbeider uit Gent zijn job omdat hij de critici van Zwarte Piet in niet al te mooie bewoordingen lik op stuk had gegeven. Dát is de duistere keerzijde van de Sint Vanseverens dezer wereld.

Het zijn met andere woorden wolven in een schaapsvacht. Als hun mooie, zalvende Sinterklaaswoorden niet werken, werpen ze hun wollige vacht af en verschijnt de boze wolf die mensen berooft van hun job, die hen monddood maakt, die karaktermoord op hen pleegt. Uit angst voor deze immer dreigende wolf durven mensen hun mond niet meer opendoen. Ze durven zelfs niet meer denken wat ze voelen, want de als Sinterklaas verklede Zwarte Pieten voeren een waar schrikbewind. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ze de samenleving terroriseren. Het verschijnsel is niet nieuw, en de politieke correctheid roept dan ook nare herinneringen op. Verbijsterend genoeg zijn deze terroristen zich van geen kwaad bewust. Ze hebben totaal geen weet noch van de schijnheilige Sinterklaas in hen, noch van de grimmige Zwarte Piet, noch van het geraffineerde spel dat die twee onder elkaar spelen. Integendeel, ze beschouwen zichzelf als mensen van goede wil, mensen met een superieur intellect en een superieure moraliteit. De gedachte dat ze wolven in een schaapsvacht zouden zijn, kan volgens hen alleen maar opkomen in een kwaadaardig brein. 

Ze zien inderdaad overal kwaad om zich heen. Racisme, haat, onverdraagzaamheid, discriminatie, populisme, fascisme, extreem-rechts, xenofobie, islamofobie, homofobie, noem maar op: de wereld is ervan vergeven. Tegen al dat kwaad trekken ze ten strijde in de overtuiging dat anders het einde der tijden aanbreekt. Ze hebben een missie: de wereld redden door het kwaad uit te roeien. Alleen weten ze niet dat het hun eigen kwaad is dat ze op anderen projecteren en waardoor ze zich omringd zien. Ze beseffen niet dat het hun eigen Zwarte Piet is die ze in anderen bevechten. Verre van daardoor Sinterklaas te worden, veranderen ze in een bron van haat. Want de mensen die door hen tot zondebok worden gemaakt – en dat is iedereen die niet is zoals zij – pikken het niet om met alle zonden Israëls te worden beladen. Ze retourneren de eindeloze stroom van beschuldigingen die van de Gutmenschen uitgaat. Dat wekt bij deze laatsten grote verontwaardiging: hoe durven deze inferieure mensen hen, de superieuren, ervan te beschuldigen kwaadaardig te zijn! En ze verdubbelen hun pogingen om het kwaad te bestrijden. 

Zo ontstaat de vicieuze cirkel van haat en geweld waarin langzaam maar zeker de hele wereld gevangen raakt. Aan de basis ligt de onbewuste wil van de Sinterklazen om hun Zwarte Piet uit te drijven. Wat we vandaag op kleine schaal zien gebeuren – de pogingen om het Sinterklaasfeest stap voor stap te ontdoen van Zwarte Piet – is een beeld van wat ook op grote schaal gebeurt: de pogingen van de moderne mens om het kwaad uit te drijven. Op zich is dat een lovenswaardig streven: men probeert de wereld te verbeteren. Maar het gebeurt zonder inzicht in de mens, blindelings, in een idealistische roes. Men vergeet dat de mens een wezen is dat bestaat uit een Sint en een Piet, uit een hoger zelf en een lager zelf, en dat het de bedoeling is dat die twee samenwerken zoals we dat op 6 december zien. Die samenwerking is een zegen voor het kind-in-de-mens, want zonder Zwarte Piet kan de Sint zijn geschenken niet op aarde brengen (zo diep kan hij niet afdalen) en zonder Sint heeft het geen zin dat Zwarte Piet door schoorstenen kruipt (hij maakt de kinderen dan alleen maar bang). 

De Wim Vanseverens dezer wereld proberen Sinterklaas en Zwarte Piet van elkaar te scheiden. Ze denken goede mensen te worden door het kwaad (of wat zij als kwaad zien) af te stoten. Wat ze niet beseffen, is dat het daardoor met verdubbelde kracht terugkomt, want het hoort bij de mens. De mens bestaat uit een hoger, ideaal zelf en een lager, reëel zelf, en hij kan die twee wel onderscheiden, maar hij kan ze nooit scheiden. Dat hij dat toch probeert, getuigt van een verregaand gebrek aan inzicht in het wezen van de mens. Dat gebrek aan inzicht is een gevolg van het steeds dieper in de mens doordringende materialisme, hetzelfde materialisme dat van Sinterklaas en Zwarte Piet twee concrete, tastbare personen maakt die in ieder shoppingcenter voorhanden zijn en die niets meer aan de verbeelding overlaten. Uiteraard kunnen die gematerialiseerde Sint en Piet van elkaar gescheiden worden, maar als beeld kunnen ze dat niet. In de wereld van de verbeelding zijn ze onafscheidelijk. En een kind begrijpt dat, want het denkt nog in beelden, het leeft nog in zijn verbeelding.  

Het traditionele Sinterklaasfeest riep de verbeeldingskracht van het kind wakker. Daardoor vormde het in zijn ziel een levendig, complex en diepzinnig beeld van de mens, een beeld dat vervolgens in zijn onderbewustzijn wegzonk en van daaruit verder werkte. Het moderne Sinterklaasfeest laat nauwelijks nog iets aan de verbeelding over. De hele heisa rond het feest, met protesten, rellen en politiebescherming, geeft de doodsteek aan het verbeeldingsaspect ervan. Het haalt het kind uit de droom, maakt het wakker en berooft het van het mensbeeld dat het aan de hand van dit feest in zijn ziel had kunnen opbouwen, een mensbeeld waarin hoger en lager zelf een complexe eenheid vormen. In plaats daarvan nestelt zich in de ziel van het kleine kind het beeld van de tegenstrijdige mens die de scherpe tegenstelling in zijn ziel alleen maar kan oplossen door de ‘slechte’ pool, de Zwarte Piet, uit te schakelen. Hoe dieper dat beeld doordringt in het onderbewuste van de (opgroeiende) mens, met des te meer kracht probeert het zich te realiseren. En zo worden we allemaal Zwarte Pieten: omdat we Zwarte Piet proberen af te schaffen. 

White Guilt

  
Het Pietenpact is de zoveelste poging van een politiek-culturele elite om het blanke schuldgevoel aan te zwengelen en te manipuleren voor eigen roem en glorie. Dat inzicht werd me bijgebracht door de zwarte Amerikaan Shelby Steele in zijn briljant essay White Guilt. Shelby Steele heeft het natuurlijk niet over het Pietenpact, maar over de problemen van de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten. De thesis van zijn essay luidt dat zwarten en blanken samen de belofte van het burgerrechtentijdperk hebben vernietigd. Hoe hebben ze dat klaargespeeld?

De jaren zestig brachten een cultuuromslag: een vanzelfsprekend blank superioriteitsgevoel maakte plaats voor een al even vanzelfsprekend blank schuldgevoel. Zwarte activisten zagen daarin een opportuniteit om van de blanke meerderheid allerlei concessies af te dwingen, zoals affirmative action (positieve discriminatie) en quota. Blank schuldgevoel was ook een handig excuus om elke verantwoordelijkheid voor het eigen lot af te wijzen en volledig in handen te leggen van de blanke overheid. White liberals (progressieve intellectuelen) schaarden zich achter die visie, voor zover ze die al niet zelf vorm hadden gegeven. De Amerikaanse instellingen werden beschuldigd van ‘structureel racisme’, vooral toen bleek dat op het terrein nog maar weinig echte racisten te vinden waren. Zwarte activisten en white liberals werden kampioenen in morele verontwaardiging. Elk racistisch incident, hoe futiel ook, werd geduid als het tipje van de ijsberg, en moest aantonen dat de maatschappij van hoog tot laag doordrongen was van racisme.

Shelby Steel beschouwt die evolutie als een tragisch keerpunt in de lange strijd van de zwarte Amerikanen voor een beter leven. De verantwoordelijkheid voor alle problemen bij ‘de blanke man’ leggen werkte contraproductief. De persoonlijke verantwoordelijkheid werd uitgehold en de maatschappij werd geculpabiliseerd. De zwarte gemeenschap mocht niet worden aangesproken op de hoge criminaliteitscijfers, de zwakke academische prestaties en het ontzettend hoge aantal buitenechtelijke geboorten. Zoiets doen was racistisch, dat was blaming the victim. Het gevolg was dat de zwarte gemeenschap zich nestelde in haar slachtofferrol.

De liberal elite werd de promotor van het blanke schuldgevoel, en moedigde de gevoelens van slachtofferschap bij de zwarten aan. Maar, zo stelt Shelby, die blanke elite deed dat niet vanuit een oprechte bekommernis voor de zwarte Amerikaan. Ze deed dat om haar morele superioriteit te etaleren en zich te dissociëren van de doorsnee blanke Amerikaan, die het etiket ‘racist’ kreeg opgekleefd. White liberals kenden de zwarte Amerikaan meestal alleen maar van horen zeggen, en hun narcisme maakte hen blind voor de realiteit. Wie hen met de realiteit confronteerde werd verketterd.

Doet dit alles geen belletje rinkelen, lezer? Wat Shelby Steele schrijft in White Guilt is mutatis mutandis toepasbaar op Vlaanderen, op het debat over discriminatie en racisme, ja zelfs op het Pietenpact. Opiniemakers van bij ons spiegelen zich aan de Amerikaanse liberal elite, gekleurde activisten verwijzen naar Black Lives Matter en dwepen met Malcolm X. Beiden spelen in op een blank schuldgevoel dat ook bij ons bestaat, al hebben wij in tegenstelling tot de Amerikanen geen slavernij gekend. Maar met het Pietenpact stoot die aanpak op haar limieten, tot verbijstering van zowel activisten als opiniemakers. Je hoeft er maar De Standaard op na te lezen.

(Miel Swillens)

Bron: Doorbraak.be

Black Donald

  

Volgens de New York Times trad Donald Trump in 1998 al op als Zwarte Piet tijdens het Sinterklaasfeest op de Nederlandse ambassade (!). “We’re gonna paint our faces so black, it’s gonna be great, believe me folks”, zou hij bij die gelegenheid hebben gezegd. Profetisch, en nu pas snappen we, dankzij de witwasoperatie van deBuren en het Vlaamse Minderhedenforum, waarom Donald voor zwart ging. Trump is Zwarte Piet, Hillary was Sinterklaas. Trump liep met zijn fouten te koop, Hillary veegde alles onder de mat. Trump was dom, Hillary slim. Trump gleed door de schoorsteen, Hillary kwam op een wit paard. En viel er finaal af. In feite waren ze best wel een leuk stel tijdens de campagne, de bitsigste aller tijden. Maar veel meer dan Obama, lieveling van politiek-correct links, blijkt Trump nu de neger die het Witte Huis vuil maakt en de goegemeente schandaliseert. Dat is een schok, evenals het feit dat de zogenaamde racist nogal wat stemmen bleek gekregen te hebben van zwarten, latino’s, en andere verschoppelingen der aarde: Trump bleek geloofwaardiger als profeet van de verandering dan Clinton, net omdat hij zichzelf was en niemand anders.

(Johan Sanctorum)

Racisme is overal

  

Weg met die zonnepanelen!

  

Fair enough

  

Weg met Zwarte Piet!

   

Dit is Sarah Bracke, een godsdienstsociologe die geen aanstelling kreeg bij de K.U.Leuven – naar eigen zeggen omdat ze zich teveel met de islam en te weinig met het christendom bezighield – en dan maar ‘senior onderzoekster’ is geworden bij RHEA, het expertisecentrum van de VUB dat interdisciplinair onderzoek doet in verband met gender, diversiteit en intersectionaliteit. Van haar hand verscheen vandaag op DeWereldMorgen een analyse die duidelijk maakt dat Zwarte Piet moet verdwijnen. Als het van Sarah afhangt dan wordt 6 december voortaan een dag van discussie, protest en handgemeen, tot de aanstootgevende, racistische Zwarte Piet afgeschaft is. Haar argument is dat levende tradities veranderen en dat Zwarte Piet een recente kolonialistische toevoeging is, die daarom gemakkelijk weer kan verwijderd worden zonder afbreuk te doen aan het wezen van het Sinterklaasfeest.

Of Zwarte Piet inderdaad uit kolonialistische overwegingen aan Sinterklaas werd toegevoegd, kan ik niet beoordelen. Maar het lijkt me wel dat er een alternatieve lezing mogelijk is. Levende tradities hebben namelijk de neiging om te ‘materialiseren’ als ze beginnen te verzwakken. Mythen en legenden werden bijvoorbeeld opgeschreven op het moment dat het geheugen van de mens begon te verzwakken en het gevaar ontstond dat de oude verhalen mondeling niet meer correct werden overgeleverd. Ik acht het dus mogelijk dat het verschijnen van Zwarte Piet zo’n ‘materialisering’ was van een beeld dat tot dan toe innerlijk werd waargenomen en overgeleverd. Toen die innerlijke beeldvorming dreigde te verzwakken (onder invloed van het 19de eeuwse materialisme) werd ze uiterlijke beeldvorming. Daarbij is het mogelijk dat kolonialistische invloeden zich daar – bewust of onbewust – in mengden en dat Zwarte Piet gemodelleerd werd naar het model van de zwarte Afrikaan. Daaruit echter besluiten dat Zwarte Piet uit racistische overwegingen werd toegevoegd, geeft blijk van een eenzijdig materialistische kijk die geen rekening houdt met een mogelijke ‘spirituele’ betekenis van Zwarte Piet.

Zwarte Piet kan namelijk gezien worden als een beeld van het lagere zelf van de mens, terwijl Sinterklaas een beeld is van het hogere zelf. Dat zou dan meteen ook een antwoord vormen op de vraag waarom Zwarte Piet zwart is en Sinterklaas niet. Het hoger Ik of Zelf van de mens blijft namelijk in de geestelijke wereld (‘op het dak’) terwijl alleen het lagere Ik of ego tot in de materie afdaalt (en zich daarbij ‘vuilmaakt’). Daarom wordt Sinterklaas voorgesteld als een heilige en Zwarte Piet als een deugniet die je tegelijk doet schrikken en lachen. Het is een diepe spirituele wijsheid die hier op een bijzonder kunstzinnige manier aanschouwelijk wordt gemaakt voor kinderen, die zelf nog niet racistisch genoeg zijn om dit beeld racistisch te interpreteren. Als je natuurlijk een moeder hebt zoals Sarah Bracke dan krijgt die wijsheid geen kans om wortel te schieten in je kinderhart en wordt ze vervangen door de materialistische ‘correctheid’ die zegt: bah, Zwarte Piet is slecht, die wil alleen maar zware mensen pesten! Uiterlijk blijft je kinderhart dan blank (sic) maar innerlijk wordt het steeds zwarter en duisterder, omdat alle zinvolle, spirituele beelden je één voor één ontnomen worden. 

Want waar zal de multiculturele kruistocht van Sarah Bracke eindigen? Als Zwarte Piet uit de weg is geruimd, zal het dan niet de beurt zijn aan Sinterklaas zelf? Zo’n blanker-dan-blanke man, die ook nog eens gekleed is als een katholieke bisschop, is dat geen slag in het gezicht van onze gekleurde en niet-christelijke medemens? En als ook Sinterklaas geofferd is op het altaar van de superdiversiteit, zal het dan niet de beurt zijn aan het blanke kindje Jezus, met zijn blanke vader en blanke moeder, waarvoor de drie niet-blanke koningen uit het Oosten vol eerbied neerknielen? Dat kan een superdiverse en antiracistische wereld toch niet dulden! En wat hebben we verder nog? Maria Lichtmis, een blanke vrouw die ons het licht komt brengen! In de Skandinavische landen heeft ze zelfs lang, blond haar, alsof het nog niet pijnlijk genoeg is voor onze donkere medemens met zijn kroezelhaar. Maar gelukkig is er één blank, christelijk feest dat zonder twijfel genade zal vinden in de ogen van de Sarah Brackes dezer wereld: Pasen. Een bange blanke man die gekruisigd wordt! Dat lijkt er al heel wat meer op. Hier hebben we een werkelijk multicultureel en superdivers feest waarin zowel christenen als moslims zich kunnen vinden. Nu alleen nog een paar lansknechten vervangen door vrouwen, en Sarahs kleuter zal op beide oren kunnen slapen. 

Zwarte Piet voelt zich gekwetst

  

De Nederlandse overheid, zo lees ik in de krant, moet zich actief inzetten om Zwarte Piet tijdens het Sinterklaasfeest aan te passen. Dat is de conclusie van het VN-comité rassendiscriminatie. Zelfs een diepgewortelde culturele traditie rechtvaardigt geen discriminatoire praktijken en stereotypen, aldus dat comité. Het roept de Nederlandse overheid dan ook op om actief campagne te voeren tegen die kenmerken van Zwarte Piet die negatieve stereotypen reflecteren en door veel mensen van Afrikaanse afkomst worden ervaren als een overblijfsel van de slavernij.

Hier worden de zaken duidelijk uitgesproken: de Nederlandse overheid moet actief campagne voeren tegen haar eigen bevolking. Want die houdt vast aan de traditie van het Sinterklaasfeest en een onderdeel daarvan, Zwarte Piet dus, is kwetsend voor zwarte immigranten. Onzin natuurlijk. Want als dat laatste een argument zou zijn, dan kunnen we meteen ook het beroep van schoorsteenveger verbieden. Zwarte Piet is evenmin bedoeld om zwarten te kwetsen als het vegen van schoorstenen dat is. Nu beweren zwarte immigranten dat Zwarte Piet hen herinnert aan de tijd van de slavernij. Of dat zo is, durf ik sterk te betwijfelen. Zwarte immigranten hebben wel andere dingen aan hun hoofd, lijkt me, dingen die héél wat kwetsender zijn dan ‘herinneringen’ uit een verleden dat ze zelf niet meer hebben meegemaakt. Maar stel dat ze zich wél gekwetst voelen, waarom zou hun gekwetstheid dan zwaarder wegen dan die van de plaatselijke bevolking? Want die kan door de aanwezigheid van zwarte immigranten ook ‘herinnerd’ worden aan de tijd toen blanken als slaven naar Afrika werden gevoerd. En er zijn méér blanken als slaven naar Afrika gevoerd dan omgekeerd. Maar daar hoor je natuurlijk nooit over spreken …

Als we gekwetse gevoelens gaan beschouwen als een argument om tradities te veranderen, dan kunnen de Nederlanders ook gaan pleiten voor het veranderen van de (oude) traditie van het gastvrij ontvangen van vluchtelingen en asielzoekers. Ze kunnen dan argumenteren: al die zwarte immigranten in ons land herinneren ons pijnlijk aan de tijd toen blanken tot slaaf werden gemaakt en naar Afrika gevoerd. Onzin natuurlijk! Maar niet méér dan de onzin van zwarte immigranten die door Zwarte Piet (of andere schoorsteenvegers) pijnlijk herinnerd worden aan de tijd toen zwarten tot slaaf werden gemaakt. 
Je voelt meteen dat die Zwarte-Pietdiscussie eigenlijk een machtsstrijd is, een strijd tussen de overheid en haar bevolking, die op haar beurt strijd tegen een nog grotere overheid. Het is kortom een strijd tegen de zeggenschap van het volk, een strijd tegen de democratie, een strijd tegen de hele mensheid eigenlijk. En die strijd is duidelijk niet aan ras gebonden want zwarte immigranten doen er vrolijk aan mee, zoals kunstenaar Quincy Gario, die in dezelfde krant mag komen vertellen hoe hij met de dood bedreigd wordt omdat hij ageert tegen Zwarte Piet. Het is een tragisch voorbeeld van hoe allochtonen en autochtonen tegen elkaar worden uitgespeeld en hoe kunstenaars daarbij het voortouw nemen. Kunstenaars en overheid: één in hun acties tegen het volk. Kunst als wapen tegen de democratie. Kan het nog tragischer?

Sinter Klaas en Piet Fobie

20131206-201316.jpg

U heeft ongetwijfeld al artistieker foto’s gezien, maar ik kan het ook niet helpen.
Hoestend en snuitend als ik momenteel ben, waag ik me niet verder dan twee meter van m’n huis en dit is – helaas – wat je daar ziet.
Dat ik daar desondanks een foto aan besteed, komt doordat ik u een idee wil geven van wat me op deze Sinterklaasvrijdag trof, namelijk dat merkwaardige blauw en rose.
Dat is namelijk je reinste babytjesblauw en -rose!
De natuur is met andere woorden de kinderkamer aan het klaarmaken.
En zoals het hoort, discrimineert de natuur niet: een jongen of een meisje, het maakt haar niet uit. Ze zijn allebei welkom.

Helaas kun je dat niet zeggen van Klaas en Piet.
Sinterklaas is namelijk een vuige racist, die blozend op zijn witte paard gezeten, zijn Zwarte Pieten het zware werk laat opknappen: speelgoed rondzeulen en nicnacjes gooien.
Als beloning mogen ze de bange, blanke kindjes de stuipen op het lijf jagen met hun zwarte tronie.
Ja, zo zacht als de hemel is, zo keihard is de aarde in dit seizoen.

Maar wacht eens even, misschien is het duo Klaas en Piet geen slinkse manier om blanke kindertjes de superioriteit van onze cultuur bij te brengen, maar een beeld van hemel en aarde.
En je kunt toch bezwaarlijk de hemel (die nu zo zacht blauw en rose kleurt) voorstellen door een zwarte mens, en de aarde (die juist in dit seizoen zo donker is) door een witte mens.
Dat zou de omgekeerde wereld zijn!

Achter al die protesten tegen Witte Klaas en Zwarte Piet schuilt in feite louter materialisme.
De hemel bestaat niet, dus die zwart-wit tegenstelling kan niet anders dan betrekking hebben op aardse toestanden en derhalve racistisch zijn.
Afschaffen die boel dus!
Het gaat niet op dat we onze kinderen leugens vertellen over Sinten in de hemel die door de schouw naar beneden komen en veranderen in Zwarte Pieten.
Alleen de waarheid is goed genoeg voor hen.
En die is dat de brave Sint niet bestaat en dat we allemaal zwart zijn.
En als de stoute kindertjes dat niet geloven, dan zullen de Pietfoben hen wel zwart maken tót ze het geloven.
Want hún waarheid is de enige echte waarheid.
Is het niet, lieve Sint?

20131206-210852.jpg