Vijgen na Pasen

De wereld als een kunstwerk zien

Waarheid en werkelijkheid

  
Wie werkelijk begrip wil krijgen voor de geestelijke wereld, moet onderscheid leren maken tussen werkelijkheid en waarheid. Iets kennen en iets beoordelen is niet hetzelfde. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Men kan over de geestelijke wereld zaken vertellen die juist zijn waargenomen maar die daarom nog niet waar zijn. Hoe paradoxaal het ook klinkt, wie de geestelijke wereld wil betreden moet het oordeelsvermogen uit de gewone wereld meebrengen. Dat is buitengewoon belangrijk. 

Wie zichzelf niets wijsmaakt en ook niets laat wijsmaken in de gewone wereld, zal ook in de spirituele wereld de dingen op de juiste wijze beoordelen. Pas door het oordeelsvermogen dat men meebrengt, wordt de geestelijke werkelijkheid tot waarheid. Wie een dwaas is in de gewone wereld, zal nog dwazer worden in de geestelijke wereld. Wie in de fysieke wereld onnauwkeurig te werk gaat, wordt ongeloofwaardig als hij over de spirituele wereld vertelt. Want de dingen uit de geestelijke wereld worden pas waar wanneer ze met onze zin voor waarheid in aanraking komen.

En vervolgens is een zekere morele gezindheid noodzakelijk. Wie daarmee de geestelijke wereld binnenkomt, zal ook in contact komen met de gezonde krachten van de geestelijke wereld en waarheden leren kennen. Wie echter immorele krachten meebrengt, vooral een onnauwkeurige zin voor waarheid, zal alles misvormd en verwrongen zien en het ook zo vertellen. Dat geldt niet alleen bij de studie van de bovenzinnelijke wereld, maar vooral wanneer de onderzoeker voor een publiek optreedt.

(Rudolf Steiner)

GA 69a – München, 25 november 1912 

Erachter

  
Galeriehoudster Veerle Wenes: ‘De meerwaarde van design schuilt in het verhaal erachter.’ Anders gezegd: het gaat niet om het voorwerp zelf, het gaat om wat erover verteld wordt. Zo is het in de hedendaagse kunst, zo is het in de handelswereld: goede verkopers kunnen alles verkocht krijgen. Met een goed verhaal, met een vlotte babbel. Of hoe in de culturele en de economische wereld vandaag dezelfde wetten gelden. 

Ezelachtig

  

Bestaat er in de dierenwereld een verbijsterender geluid dan het gebalk van een ezel? In deze contreien alleszins niet. Toen ik vanmiddag de weide bij de Gallische hoeve in Destelbergen passeerde, kwam zo’n pluisoor naar me toegelopen, die twee oerklanken uitstotend: de ongelooflijk diep resonerende A en de niet minder ongelooflijk hoge, amechtige I. Achter hem kwam ook zijn compaan aangelopen, of beter aangetrippeld – want ezels zijn vrouwelijk precieuze wezens – dezelfde twee schabouwelijke klanken producerend, maar op een geheel eigen wijze. Daarna werd het weer stil en stonden de twee dieren ietwat verlegen naar me te kijken. Ik begreep er niks van. Hoe viel dat gigantische geluid te rijmen met dat zachte en bescheiden uiterlijk? Kijk, dat is nu eens een vraag waarop ik van de wetenschap een antwoord verwacht. Waarschijnlijk zal ik daar nog lang mogen op wachten, want moderne wetenschappelijke verklaringen klinken me vaak in de oren als het gebalk van ezels: schokkend, onbegrijpelijk en niet te rijmen met de zichtbare werkelijkheid.

Kunst en kwaad (2)

  

Aan het eind van zijn beschouwingen over Rudolf Steiners kunstbegrip schrijft Roland Halfen (in het herfstnummer van Antroposofie Vandaag): ‘Zoals een tulbandcake eerst in de vorm van de pot gebakken wordt en dan genoten, zo is het beslissende aan het kunstwerk niet de vorm van het object die je opneemt, maar wat zich tijdens het aanschouwen in de ziel van de toeschouwer afspeelt.’ Of die vergelijking van hemzelf afkomstig is dan wel van Rudolf Steiner (zoals hij suggereert) is niet duidelijk. In ieder geval, ze is een variatie op het bekende gezegde: beauty is in the eye of the beholder. Bedoeld wordt: schoonheid is subjectief, ze ligt niet in het kunstwerk maar in de kijker. Of, zoals Rudolf Steiner het (opnieuw volgens Halfen) uitdrukt: ‘het kunstwerk ontstaat eerst door de activiteit van de beschouwer in de ziel van de beschouwer’.

Zou Steiner dat werkelijk gezegd hebben? Ik heb daar zo mijn twijfels over. Want Roland Halfen schrijft ook nog: ‘Uit de onderzoekingen van Rudolf Steiner weten we dat de geest vandaag niet meer onmiddellijk vanuit de zintuiglijke wereld in de ziel van de mens stroomt.’ Nochtans zegt diezelfde Rudolf Steiner op 14 september 1907: ‘Van veel groter belang dan wat een mens leest is wat het oog ziet, want dat heeft invloed op min of meer onbewuste processen in de ziel. Als er ziel is in de uiterlijke vorm, dan stromen ook zielekrachten over op wie ziet en kijkt. Wat het oog ziet, beïnvloedt mensen diep.’ Mij klinkt dat in de oren als precies het tegenovergestelde, tenzij Rudolf Steiner met ‘zielekrachten’ iets anders bedoelt dan ‘geest’. Maar waarom zou hij dat doen? Zielekrachten zijn toch geestelijke krachten?

Wat er ook van zij, ik kan me niet van de indruk ontdoen dat Roland Halfen Rudolf Steiner voor zijn kar spant, de kar van de hedendaagse kunst. Wat zou hij anders bedoelen met de ‘nieuwe kunstvormen’ waarvoor we volgens hem open moeten staan? Zou hij het werkelijk alleen over de euritmie hebben? Als dat zo was, dan zou hij wel duidelijker onderscheid hebben gemaakt, lijkt me. Maar duidelijk onderscheid maken, is nu juist wat hij niet doet. Misschien doe ik de brave man tekort door hem op één lijn te plaatsen met de (talloze) pleitbezorgers van de hedendaagse kunst. Dat is mogelijk. Tenslotte heb ik nooit iets anders van hem gelezen. Maar het is me niet om zijn persoon te doen, het gaat me om de ideeën die hij verkondigt. En meer nog gaat het me om inzicht in datgene waarover die ideeën gaan: de kunst. 

Ligt die kunst werkelijk in the eye of the beholder zoals Roland Halfen beweert? Want dat is de centrale idee in zijn beschouwingen: het beslissende aan een kunstwerk is niet zijn vorm, maar wat zich afspeelt in de ziel van de kijker. De toeschouwer is met andere woorden belangrijker dan het kunstwerk. Klopt dat? Komt dat overeen met de werkelijkheid? Het komt alleszins overeen met de werkelijkheid van de hedendaagse kunst. Want wat de pispot van Duchamp tot kunst maakt, ligt duidelijk niet in de (vorm van de) pispot: die verschilt namelijk in niets van andere soortgelijke pispotten. Het is dus de kijker die er een kunstwerk in ziet of van maakt. Maar geldt dat ook voor de oude kunst? Is een schilderij van Rubens kunst omdat de kijker het zo ziet, of heeft het kwaliteiten die andere schilderijen niet hebben?

Eén ding is zeker: de vormen van een Rubens-schilderij zijn nergens anders terug te vinden, niet buiten de kunst maar ook niet erbinnen. Rubens heeft nochtans school gemaakt, andere schilders hebben zijn stijl overgenomen. Toch wordt geen ervan op dezelfde eenzame hoogte als de meester zelf geplaatst. Terecht overigens: het verschil in kwaliteit is duidelijk. De kijker moet zich weliswaar inspannen om die kwaliteit waar te nemen, maar als hij daarin slaagt dan weet hij ook dat ze in de schilderijen gelegen is en niet in zijn eigen ziel. Wat hij eraan beleeft – de vreugde, de ontroering, de bewondering, de verbazing – kan hij zonder die schilderijen nooit oproepen in zijn ziel. Dat lukt eenvoudig niet. Gevoelens ontstaan niet uit het niets, ze hebben altijd een voorwerp en in dit geval zijn dat de kunstwerken. 

Vroeger zag men de kunst in the hand of the master. Vandaag situeert men ze in the eye of the beholder. Die visies zijn zo diametraal tegengesteld dat de vraag zich opdringt: welke is de juiste? Die vraag kunnen we maar beantwoorden als er een gemeenschappelijke werkelijkheid is waaraan beide getoetst kunnen worden. En die werkelijkheid is er niet, want er zijn vandaag niet één maar twee kunsten: de oude en de nieuwe. Het loutere bestaan van deze tweedeling – die pas ontstond toen de ‘hedendaagse kunst’ op het toneel verscheen en die nog altijd uitdrukkelijk geaffirmeerd wordt door het gebruik van die term – maakt een wetenschappelijke benadering van de kunst onmogelijk. Zolang we dat probleem niet oplossen kunnen we niets objectiefs zeggen over kunst, we komen dan niet verder dan persoonlijke meningen.

De tweedeling van de kunst kan maar op twee manieren oplost worden: ofwel door één van beide kunsten te elimineren, ofwel door de kloof tussen beide te overbruggen. Er zijn mensen die beweren dat de oude kunst (nog) geen echte kunst was en dat de geschiedenis van de kunst pas begint met de pispot van Marcel Duchamp. Die visie is echter zo extreem dat ze niet houdbaar is. Veel meer valt er te zeggen voor de opvatting dat de hedendaagse kunst – met haar pispotten, kartonnen dozen en verdroogde bananenschillen – helemaal geen kunst is maar een vorm van bedrog. Als dat waar zou zijn, rijst echter de vraag hoe het komt dat dit ‘bedrog’ zo’n enorme afmetingen heeft aangenomen. Het feit dat het al 100 jaar standhoudt, wijst op een (zeer) zwakke plek in de oude kunstvisie.

Op deze manier – door de tweedeling van de kunst ongedaan te maken – komen we dus niet tot een antwoord op onze vraag. Maar op de andere manier – door de kloof te overbruggen – evenmin. Want hoe gaan we de oude en de nieuwe kunst met elkaar verzoenen? Alleen al het feit dat men hardnekkig blijft spreken over hedendaagse kunst – wat impliceert dat er ook een niet-hedendaagse kunst bestaat – wijst erop dat men de kloof helemaal niet wil overbruggen. Dat blijkt ook in de praktijk. Ofschoon er weer volop getekend, geschilderd en gebeeldhouwd wordt, blijft men een zeer scherpe grens trekken tussen oud en nieuw, tussen hedendaags en niet-hedendaags. Die grens is uitdrukking van een wederzijdse ontkenning en afwijzing die na 100 jaar nog niets aan kracht heeft ingeboet. 

Als het niet mogelijk is om een gezamenlijke, objectieve werkelijkheid te vinden waaraan we beide tegengestelde kunstvisies kunnen toetsen, dan rest ons niets anders dan hun innerlijke samenhang te onderzoeken. Welk van beide kunstvisies – de oude of de nieuwe – is het meest consistent? Laat ik beginnen met de nieuwe. Als de kunst helemaal in the eye of the beholder ligt, dan doet het kunstwerk er niet toe, dan maakt het niet uit of het een schilderij is, een pispot of kartonnen doos. En inderdaad, je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt vandaag tot kunst uitgeroepen. De vraag rijst dan wel waarom er nog een aparte kunstwereld zou moeten bestaan. Want alles is reeds kunst. Toch blijven de musea voor hedendaagse kunst als paddestoelen uit de grond rijzen en worden ze volgestouwd met exclusieve kunstwerken. 

Waarom zijn die musea nodig? Waarom kunnen we de pispotten, kartonnen dozen en bananenschillen die we overal aantreffen niet gewoon als kunstwerken beschouwen en in hun eigen biotoop bewonderen? Waarom moeten ze in een aparte ruimte worden geplaatst? Een mogelijke uitleg is dat musea meditatieve ruimten zijn waar we ons uit de werkelijkheid terugtrekken om diezelfde werkelijkheid als een kunstwerk te leren zien. Dat klinkt logisch, want zolang we ons in die werkelijkheid bevinden, ontbreekt ons de afstand om hem als een kunstwerk te kunnen zien. Maar wat men in de hedendaagse musea leert, wordt helemaal niet toepast wordt op de wereld daarbuiten. Men maakt niet de minste aanstalten om het kunstbegrip te verruimen, wel integendeel. 

Musea voor hedendaagse kunst zijn helemaal geen middel om de moderne mens te leren de wereld als een kunstwerk te zien, ze zijn een doel op zich. Het gaat niet om de pispotten in de wereld daarbuiten, het gaat om die ene sarosancte pispot in het museum. Er wordt met andere woorden een scherpe grens getrokken tussen binnen en buiten, veel scherper dan vroeger. De oude kunst refereerde nadrukkelijk naar de werkelijkheid. Het was de wereld buiten het museum die werd afgebeeld op de schilderijen in het museum. Dat is vandaag niet langer het geval. Het nabootsen van de werkelijkheid is taboe geworden, tenzij om die werkelijkheid te verminken, te misvormen of op een andere manier in diskrediet te brengen. De hedendaagse kunst keert zich tegen de wereld buiten het museum, ze sluit er zich hermetisch voor af.   

Paradoxaal genoeg is die afwijzing het sterkst wanneer een voorwerp uit die buitenwereld gewoon in het museum wordt geplaatst. De boodschap luidt dan dat het hedendaagse museum een magische ruimte is waar de meest banale voorwerpen ‘vergeestelijkt’ worden en een bijna religieuze status krijgen. Hoe dat echter in zijn werk gaat, weet niemand. Niet alleen is er aan de tot kunst verheven pispotten en kartonnen dozen niets te zien, maar ook het hele vergeestelijkingsproces onttrekt zich aan de waarneming. De kunstliefhebbers moeten gewoon aannemen dat de pispotten en kartonnen dozen in het museum een wonderbaarlijke transsubstantiatie ondergaan hebben die hen verheft tot kunstwerken die kunnen wedijveren met de meesterwerken uit het verleden of deze zelfs overtreffen.

Niet voor niets spreekt de volksmond over een ‘kunstkerk’ en over ‘kunstpausen’. Hedendaagse kunstliefhebbers gedragen zich als gelovigen, die zich in musea en tentoonstellingszalen verzamelen om hun geloof te belijden. Daarbuiten kunnen ze dat niet, want daar heerst de dode materie. De hedendaagse kunst is echter een wereld waar de geest regeert, waar de meest banale voorwerpen veranderen in van geest vervulde kunstwerken, louter en alleen door de kracht van het geloof. Dat geloof vereist geen inspanning, het volstaat dat men zich ‘bekeert’ en zich onderwerpt aan het gezag van de enigzaligmakende kunstkerk en haar bedienaars. Buiten die kerk is er geen heil, noch geestelijk noch materieel. Dat ondervinden de ‘ongelovigen’ wel: ze komen de kunstwereld niet meer binnen. 

Het religieuze karakter van de hedendaagse kunst kan niet ontkend worden. Het verklaart ook het enorme succes ervan. De moderne, materialistische mens heeft een razende honger naar de geest. Hij is er zich niet van bewust, maar hij zou alles doen om zijn geestelijke ‘lege maag’ te vullen, zelfs een pispot of een kartonnen doos als kunst beschouwen. In de hedendaagse kunst kan hij zich koesteren in een religieuze, magische sfeer waar de meest gewone dingen een bovenaardse glans krijgen. En vooral: hij hoeft er niet de minste moeite voor te doen, hij kan net zo materialistisch blijven als hij voorheen was. Het is beslist geen toeval dat de hedendaagse kunst bijzonder populair is bij de rijken en de machtigen dezer aarde, bij degenen dus die zich volkomen thuis voelen in de moderne, materialistische wereld. 

Dit samengaan van materialisme en religie is de fundamentele inconsistentie van de hedendaagse kunst. Hoe kan men tegelijk de materie en de geest aanbidden? Het antwoord luidt: door geen vragen te stellen. De hedendaagse kunst is een wereld waar geen vragen worden gesteld, en vooral geen kritische. Wie dat toch doet, wordt zonder pardon aan de deur gezet. De hedendaagse kunst elimineert alle dissidenten, alle afwijkende visies, alle twijfel. Iedereen kan dat voor zichzelf nagaan: kritiek op de hedendaagse kunst is onbestaande. En dat drijft de inconsistentie ten top, want uitgerekend deze kunst presenteert zichzelf als een fundamentele maatschappijkritiek. Zonder kritische instelling, geen hedendaagse kunst. Alleen geldt die kritiek de hele wereld, behalve de hedendaagse kunst zelf.    

Recycle Art

  Gemaakt van … gazettepapier.

Herfsttij

  

Verleden week vrijdag was het buiten zo grijs en troosteloos dat ik dacht: het zit erop, ik begin aan mijn winterslaap! Maar zie, twee dagen later scheen de zon zo stralend dat het onmogelijk was om binnen te blijven. En dus ging ik wandelen, stak de autostrade over en daalde af naar een weiland waar het lawaai iets minder was. Daar zag ik aan de overkant een muur van bomen die me in verrukking bracht. Een paar weken geleden bestond hij nog uit louter groene ‘bakstenen’, maar die waren nu veranderd in gele, rode, bruine en zilvergrijze bladeren. Ook de verschillende vormen tekenden zich duidelijk af en ze produceerden ieder hun eigen geluid. Waren ze eetbaar geweest, ze zouden zelfs anders gesmaakt hebben. Wat een afwisseling vergeleken bij de eenvormigheid van de zomer! Wat een diversiteit!

De herfst staat duidelijk in het teken van de individualisering. De bomen worden weer zichzelf nadat ze in de zomer slechts deel van het grote geheel waren. Maar die afzondering luidt wel hun dood in. Vandaag staan de bladeren nog aan hun takken, over een goeie maand zullen ze allemaal op de grond liggen. Individualiseren betekent sterven. Dat klinkt triest, maar de natuur toont ons (als de zon tenminste schijnt) hoe ongelooflijk mooi dat sterven is. En ook hoe lang het duurt. Ook in de lente doet de natuur er lang over om geboren te worden. Sterven en geboren worden: ze neemt er ruim de tijd voor. Net als voor dood zijn (in de winter) en leven (in de zomer). Tenminste hier in de gematigde streken, waar er vier seizoenen zijn. Elders is de natuur lang niet zo uitvoerig en kunstzinnig.

Mijn jongste dochter Marianne vertoeft regelmatig in Afrika. Ze heeft daar namelijk een liefje. Vraag me niet waarom ze het zo ver gaat zoeken, ze weet het waarschijnlijk zelf niet. In ieder geval, in Afrika hebben ze maar twee seizoenen: het droog seizoen en het regenseizoen. Die gaan even bruusk in elkaar over als dag en nacht. Ochtend en avond, dat kennen ze daar in Afrika niet, evenmin als lente en herfst. De avond valt er als een baksteen. Het ene moment schijnt de zon nog volop, het volgende moment is het stikdonker. Hoe bedoel je, vroeg ik toen Marianne dat de eerste keer vertelde. Wel ja, zei ze, alsof iemand het licht uitdoet. Je kunt maar best niet te ver van huis zijn op dat moment, want je vindt de weg niet meer terug in het donker. Tjonge, dacht ik, wat een fantasieloze gang van zaken!

Hier bij ons is de avond – net als de herfst trouwens – een tot de verbeelding sprekend gebeuren. Hij valt niet als een baksteen zoals in Afrika, hij daalt neer als een pluimpje. Het duurt een hele tijd voor hij (bij wijze van spreken uiteraard) de grond raakt. Het begint al met het langzaam tot rust komen van de drukke dag. Want ook in de natuur is het overdag druk. Al dat groen groeit echt niet vanzelf, daar moet aan gewerkt worden. Je ziet dat mysterieuze werk niet, maar je voelt wel wanneer het ’s avonds afneemt. Dan treedt er een diepe ontspanning in die een genot is om mee te beleven (als je tenminste niet naast een steenweg of een autostrade woont). En als om dat genot te bekronen, verschijnen dan ten slotte die wonderlijke kleuren aan de hemel, als de dag echt sterft en de zon ondergaat. 

We mogen dan wel aan een steenweg wonen, maar ’s avonds kunnen we door het raam de zonsondergang zien. Voor zolang het nog duurt tenminste, want Bostoen – van ‘Thuiskomen is Bostoen!’ – is heel ons uitzicht aan het volbouwen. ’s Avonds wanneer we naar tv kijken, zitten we de helft van de tijd naar buiten te kijken, niet omdat de film of de tv-serie ons verveelt, maar omdat er weinig op kan tegen een zonsondergang. Opkomen doet de zon vrijwel altijd op dezelfde manier, maar ondergaan doet ze altijd anders. Iedere zonsondergang is uniek, zoals ieder sterven uniek is. Alle mensen worden op dezelfde manier geboren, maar niemand sterft op dezelfde manier. Want allemaal ontwikkelen we ons in meer of mindere mate tot een individu tijdens ons leven. De kleuren van herfst en zonsondergang zijn daar een uitdrukking van.

Wat voor een dag geldt (de zonsondergang) en voor een jaar (de herfst), geldt hoogstwaarschijnlijk ook voor een tijdperk. Johan Huizinga schreef destijds over ‘De herfsttij der Middeleeuwen’. Het lijdt geen twijfel dat we ook vandaag een herfsttij meemaken. Zware wolken verduisteren de hemel, stormen razen door de wereld, doodskrachten heersen overal, de beschaving verliest haar bladeren, de mensheid verschanst zich tussen vier muren, enzovoort. Allemaal in figuurlijke zin natuurlijk. We beleven de ondergang van een tijdperk. Welk tijdperk? Dat is niet duidelijk, maar het ziet ernaar uit dat we voor een lange, koude winter staan die wel eens eindeloos zou kunnen duren. Alsof er nooit meer een lente zal komen. En dan kunnen de beelden van de natuur een steun zijn, vooral dan de beelden van de seizoenen, vooral dan de beelden van de herfst. 

Wat me telkens weer opvalt in die herfst is het enorme verschil tussen goed en slecht weer. Niets is zo deprimerend als een grijze, regenachtige herfstdag, maar als de zon weer schijnt weet je niet wat je ziet. En het gekke is: die prachtige kleuren zijn er ook als de zon verstek laat gaan. Je ziet ze dan alleen niet. Ik herinner me nog dat ik lang geleden op zo’n troosteloos grijze dag met een auto vol kinderen door de Vlaamse Ardennen reed. Opeens brak de zon door en onthulde een onwaarschijnlijk mooie wereld. Ik dacht toen: dát zou een mens moeten kunnen, zelf voor zon spelen! Iets zegt me dat het precies dát is wat we in onze tijd moeten leren: onze innerlijke zon ontdekken, in al dat deprimerende grijs de kleuren waarnemen, de vurige herfstkleuren van de individualisering.    

 

Beetje vroeg

  

Benaarstiging

  

Vanmorgen kreeg ik een gerechtsdeurwaarder aan de deur. De schrik sloeg me om het hart. Zou ik alsnog uit mijn huis gezet worden? Of had vadertje Staat een andere manier gevonden om me de duimschroeven aan te draaien? Niets van dat alles. Het bleek om een niet betaalde parkeerboete van 55 euro te gaan. Ik herinnerde me daar vaag iets van. Het was mijn dochter die de boete had gekregen en dus had ik het papier aan haar doorgespeeld. Daar was het blijkbaar bij gebleven. Kan gebeuren. Maar een gerechtsdeurwaarder? Voor een parkeerboete? 

In de krant lees je dat criminelen worden vrijgesproken, dat businesslui de hele Graslei kunnen huren en dat de politie niet eens reageert op zware overtredingen. Maar als je vergeet een parkeerboete te betalen sturen ze een gerechtsdeurwaarder op je dak die je een pak papier overhandigt voorzien van talloze onderstrepingen, omlijningen en handtekeningen, en met frasen als ‘op instructie en benaarstiging’, ‘die woonstkeuze doet op het kantoor’, ‘middelen van tenuitvoerlegging’ en ‘uitvoerend beslag op roerend goed’. 

Hebben ze daar op het stadhuis van Gent echt niks beters te doen? Ik vroeg het de (overigens zeer vriendelijke) gerechtsdeurwaarder. Vertel mij wat, zuchtte hij. Hij had blijkbaar nog genoeg gezond verstand om zich te generen voor zijn opdrachtgever. Het wordt met de dag duidelijker dat de staat zich aan het ontwikkelen is tot een monster dat andere monsters met rust laat (en zelfs de hand boven het hoofd houdt) maar dat brave burgers onafgebroken op de huid zit middels speciaal aangestelde ‘sactionerende ambtenaren’. 

Kijken en kijken is twee

  

Hil(l)arisch

  Daa mensje trumpeejre nelle!